Systemprogrammerarlinjen, 120 poäng

Syfte med linjen

Utbildningen inom systemprogrammerarlinjen skall ge grundläggande och fördjupande kunskaper inom det systemtekniska området, dvs inom operativsystem, datakommunikation och databaskonstruktion.

Linjen omfattar sex terminer (120 poäng) motsvarande en internationell Bachelor of Science examen. Efter avslutad linje ges möjlighet till ett påbyggnadsår inom det datavetenskapliga området som resulterar i en internationell Master of Science examen.

Den som har genomgått linjen har förutsättningar för att medverka i kvalificerat systemtekniskt arbete i olika typer av datormiljöer.

Kursöversikt

Diskret matematik (5 poäng)

Kursen syftar till att ge en bred orientering om diskreta matematiska strukturer, samt att ge kunskaper i problemlösning med hjälp av diskreta matematiska metoder.

Kursen innehåller följande områden: satslogik, predikatlogik, mängdlära, algoritmteorier, talteori, induktion, rekursion, differensekvationer, relationer, grafer, träd, boolesk algebra, automationsteori samt formella språk. Inriktningen är företrädesvis mot tillämpningar inom det datavetenskapliga området.

Matematik (10 poäng)

Kursen syftar till att ge de studerande den matematiska bakgrund som är nödvändig för studier i el- och datatekniska ämnen, t.ex. mikrodatorteknik, elektronik och datakommunikation. Kursen är målinriktad på användandet av matematiken som instrument. av den anledningen läggs stor vikt vid förståelse, räknefärdighet och konkret problemlösning.

Kursen innehåller följande områden: elementär algebra, funktioner, derivator, integraler, komplexa tal, differentialekvationer, serier, linjär algebra och Laplace transformer. Tillämpningar hämtas huvudsakligen från fysikområdet.

Matematisk statistik (7 poäng)

Kursen syftar till att ge de studerande grundläggande kunskaper i sannolikhetsteori, statistikteori, simuleringsteknik, statiska metoder för beskrivning och numerisk bearbetning av ett datamaterial.

Kursen innehåller följande områden: explorativ dataanalys (EDA), en- och två dimensionella stokastistka variabler, väntevärde, punkt- och intervall skattning, Monte-Carlo simulering och händelsestyrd simulering.

Transformteori (3 poäng)

Kursen syftar till att ge de grundläggande kunskaperna för signalanalys med inriktning på studiet av dynamiska system. I kursen diskuteras framför allt problemet att spektraluppdela såväl periodiska som icke- periodiska tidsförlopp i sinusformade komponenter.

Kursen innehåller följande moment: impulsfunktioner, laplacetransform, Z-transform, Trigonometriska fourierserier, diskret fouriertransform samt linjära system och filter.

Digital elektronik (5 poäng)

Kursen ger de studerande de grundläggande kunskaperna i digital elektronik. Både analog och digital teknik behandlas. Kursen ger en bra grund för fortsatta studier i elektronik, elektrisk mätteknik, datorteknik, datorteknik och reglerteknik.

Kursen innehåller följande: introduktion, kombinatoriska nät och sekvensnät.

Programmeringsteknik (5 poäng)

Kursen syftar till att ge fördjupande kunskaper och färdigheter i god programmeringsmetodik. Därvid skall de studerande bibringas en förståelse för vad som krävs för att hantera en programmerares arbetsuppgifter.

Kursen innehåller följande moment: UNIX operativsystem, elementär programmering, dynamiska variabler, JSP, schematisk kod, samt fysisk och logisk datastruktur.

Alternativa programmeringsspråk (10 poäng)

Kursens är att ge de grundläggande kunskaper om olika programmeringsspråks skillnader, möjligheter och begränsningar. Kursen ger de studerande ytterligare erfarenhet av programmering i form av laborationer.

Kursen behandlar tre avsnitt: C (5 poäng), FORTRAN (2 poäng) och Prolog (3 poäng).

Objektorienterad programmering (5 poäng)

Kursen syftar till att ge kunskaper om objekt-orienterad programmeringsmetodik.

Kursen behandlar programmeringsspråket C++, samt en enkel objektorienterad modelleringsmetod.

Datorteknik 1 (5 poäng)

Kursen syftar till att ge kännedom om datorns uppbyggnad och deras inre funktioner. I första hand behandlas mikrodatorer för att ge erfarenhet av hur dessa kan utnyttjas som systemkomponenter i industriella applikationer.

Kursen innehåller följande moment: talsystem, representation av tal och tecken, processorns arkitektur och inre funktion, mikroprocessorn 6809 och dess instruktionsuppsättning, assemblerprogrammering och metoder för anslutning av yttre enheter.

Realtidssystem (5 poäng)

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om de mekanismer som krävs i programmeringsspråk för att möjliggöra programmering av realtidssystem, och hur dessa mekanismer användes. Kursen koncentrerar sig på områden som felundvikande och feltolerans, undantagshantering, delat minne, semaforer och monitorer, realtidsfaciliteter, hårda/mjuka deadlines, atomic actions, konkurrerande processer, resurskontroll, deadlockproblem, distribuerade realtidssystem, realtidsdatabaser och effektivitet i realtids implementeringar.

Operativsystem (10 poäng)

Kursen avser att ge kunskaper inför de arbetsuppgifter som till exempel möter en systemadministratör. Kursen ger teoretiska kunskaper om hur en dators aktiviter administreras av dess operativsystem. Praktiska kunskaper ges genom laborationer.

Kursen behandlar under den teoretiska delen följande moment: datorsystem, operativsystem, datasystem, processflödet genom datorn, process-synkronisering, schemaläggning, deadlocks, minneshantering och säkerhet. Under laborationer tillämpas ovanstående områden praktiskt. Laborationerna utföres i UNIX- och MS DOS miljö.

Databasteori (15 poäng)

Kursen syftar till att ge de grundläggande och fördjupande kunskaperna i databashenteringssystemets konstruktion och funktion. Kursen ger de studerande väl förtrogna med relationsdatabassystems struktur och funktion ur en databasadministratörs synvinkel.

Kursen innehåller följande moment: normaliseringsteori, objektmodellering, datamodellering, frågespråket SQL, interna lagringsstrukturer, relations-databashanteringssystem, nätverks-databashanteringssystem, hierarkiska-databashanteringssystem, relationsalgebra, relationskalkyl, frågeoptimering och transaktionshantering.

Under kursens senare del konstrueras ett databassystem med hjälp av C som värdspråk för SQL satser.

Datakommunikation och datanät (10 poäng)

Kursen syftar till att ge de studerande grundläggande och fördjupade kunskaper så att de studerande självständigt kan leda/deltaga i projekt, där målsättningen är att projektera/utveckla lokala nätverk.

Kursen innehåller b.la följande moment: bredbandskoncepten, ortogonala funktioner, LAN, NFS, digital kommunikation, protokoll och OSI-modellen.

Systemteori (5 poäng)

Kursen har som syfte att vara en introduktion till området systemteori. Kursen behandlar följande moment: den historiska utvecklingen inom generell systemteori, karaktäristiken hos generellt systemtänkande, hur komplexa händelser hanteras m.h.a. systemteorimetoder, olika metoder inom systemteorin, analys av system m.h.a Millers levande systemmodell, problemlösningsmetoden 'systems approach', samspelet mellan system som hanterar information resp. materia och energi, utvecklingar och tendenser inom forskningen i ämnet, samt känna till hur generellt systemtänkande är relaterat till vissa filosofiska spörsmål.

Fackspråcklig engelska (5 poäng)

Kursen syftar till att ge de studerande en skriftlig och muntlig språkfärdighet i det engelska språket, så att de har en beredskap att möta de uppgifter som språkligt kan komma att läggas på dem i deras framtida yrkesliv. Tyngdpunkten är lagd på skriftlig färdighet.

Kursen behandlar följande moment: protokoll, beskrivning, referat, rapporter, PM, memos, instruktioner, sammanfattningar och dessutom muntliga färdigheter i argumentation, korta föredrag, instruktion och anförande vid sammanträden.

Praktik/Projektarbete (20 poäng)

Kursens syfte är att ge de studerande tillfälle att tillämpa de teoretiska och praktiska kunskaperna man tillägnat sig i tidigare kurser, samt ytterligare fördjupa sitt kunnande inom den inriktning examensarbetet berör.

Arbetet omfattar moment eller problemställningar som är centrala för en systemprogrammerare. Arbetsområdet har sin inriktning mot något av följande områden:

Det centrala i praktiken är dels den praktiska erfarenheten, dels själva projektarbetet, som skall redovisas i form av en rapport.